V místě bydliště / Galerie Jaroslava Fragnera / Praha / 2020 / instalace - projekce 4 x 3 m
Realizace v rámci výstavy 25/947/24520 zachází s kontrastem dramaticky nasvícených hmot „stavby“ na podlaze gelerie (Jan Stolín). V projekci se velmi zvolna prolínají šedo-modro-bílé monochromní plochy, které jsou ve skutečnosti reálnými pohledy do hloubky prostor bezmračné oblohy.  Tyto obtížně prezentovatelné záběry „krajin“ jsou promítané na zavěšené plátno. Ač zpětně nelokalizovatelné jsou záznamem konkrétního místa .

 

 

Případné projevy / Cube x Cube Gallery / Kryštofovo Údolí / 2019 / instalace - mixed media / 15  x 10  x 2,7 m
Proměnlivý oblačný horizont. Bílý dým generovaný na nekonečném černém pozadí (rendering z 3D modelovacího programu). Nehmotné, prchavé objemy par a kouře, nehmotná a prchavá data prezentovaná světelným tokem jedniček a nul. Stálá změna mlžného, neuchopitelného, nemateriálního...
V kontrastu s tím, ve vnitřním prostoru výstavního mobiliáře, vystaven valoun křemene a kus černého uhlí.  Hmotné / nehmotné,  světlo / tma,  vnitřní / vnější,  statické / dynamické,  organické / neorganické…


 

 

 

<bez předmětu> / Dům umění Ústí nad Labem / 2019 / instalace - mixed media / 3,6 m x 17 m x 3 m
Instalace  pracuje se snímáním a zpětnou projekcí prázdné plochy a prostoru. Jedná se o provázaný vztah tři projekcí nebarevného světelného pole v reálném čase (24hodin denně). Konkrétní prázdné místo je v jednom okamžiku vyjevováno zároveň jako černý prostor, čistá zeď a světelné bílé pole.

 

 

 

Inverze horizontu / White room - Pragovka Gallery / Praha / 2019 / světelná instalace /4 m x 10 m
Světelná instalace “Inverze horizontu” (pro společnou výstavu „Stín bodu“ s Danielem Hanzlíkem) tematizuje středový bod a otáčení kolem něj. Pohyb pootáčení projevuje se od mírného kolébání až k nenadálému převrácení celé scény. Původně dole se v permanentní ambivalenci ocitá nahoře a naopak.

 

Se zřetelem k výkladu / Art Week / Liberec / 2018 / zadní projekce 250 x210 cm
Funkce výlohy sdílet, oslovit a informovat kolemjdoucího je plně zachována i popřena zároveň. Co se děje s výlohou je-li v ní prezentována informace o vypadlém signálu, je-li vyplněna absencí obrazu i sdělení, které v noci září a za dne je k přehlédnutí.
Situace 0 / GASK / Kutná Hora / 2017 / projekce 200 x150 cm permanentního „zrnění“ pokrývající závěsný objekt
Situace 0 usiluje o protiváhu ke klasické malbě na stěnách kolem. Je ztrátou obrazu, vypadlým signálem. Chybí scéna, příběh i aktéři děje. I když je projekce permanentně se proměňující strukturou, vymezuje se i času, neboť počátek a konec jsou jedno a změna nenastává. Toto v jistém smyslu „inertním“ stanoviskem dokládá, že i absence informace může být předmětem díla.

 

Prostory blíže neurčitelné hloubky / Topičův salon / Praha / 2017 / cyklus přibližně 500ti fotografií oblohy / projekce 200 x 150 cm,
Cyklus fotografií  tematizuje zcela prostý fakt, že nevíme, jak daleko (jak hluboko), vidíme. Vycházím ze stejné výseče oblohy, kterou (je-li prázdná) fotografuji od roku 2008.
898_1 / Clam - Galassovský park / Liberec / 2017 / 110 x 90 m / plastové KG uzávěry o průměru 110 mm
Název instalace odkazuje k parcelnímu číslu pozemku. Instalace důsledně pracuje s celou jeho rozlohou / prostorem a vyhýbá se objektu a instalaci, kterou lze obejít, vyfotografovat, a obhlédnout v jejím celku a z ideální vzdálenosti. Síť bodů čtvercového rastru koresponduje s orientací světových stran. Každých deset metrů je další. Toto pole o přibližné rozloze 100 m2 prostupovalo ostatními realizacemi výstavy. Pro diváka bylo ve svém celkujen obtížně zachytitelné.

 

Opakovaná změna / Severočeské muzeum / Liberec / 2016 / světelná instalace
Změna okamžiku je úspornou světelnou intervencí do standardní muzejní expozice. Permanentní projekce světelného pole umožňuje divákovi popřát pozornosti nehmotnému. Jeho intenzita v průběhu dne kolísá díky měnícím se světelným podmínkám . Proporcemi nekonfliktní, v čase drobně nestabilní, „světelný objekt“ mezi ostatními exponáty

 

Cestovní prostor / Kunstverein Trier Junge Kunst / Trier / 2015 / 250 x 180 x 30 cm / lamino deska
Cestovní prostor: Objekt vychází z prostředí 3D modelovacích programů. Konkrétně z úvodní, základní, prázdné scény, která je pro mne nakonec přes všechny možnosti virtuální reality nejzajímavější. Čistá vizualizace prostoru v cestovním balení připomíná svou formou  přenosný, rozkládací oltář.

 

Černý dým na bílém pozadí / Galerie die Aktualität des Schönen / Liberec / 2015 / kouř generovananý ve virtuálním prostoru
Černý dým na bílém pozadí vychází z projektu pro Muzeum moderního umění v Olomouci (2013). Dým je generován ve virtuálním, blíže nedefinovaném prostoru. Po neomezenou dobu, mimo měřítko a bez vztahu ke konkrétnímu místu se proti divákovi konstantní rychlostí valí černé mračno.

 

V základním režimu / Oblastní galerie Liberec / galerie SET / 2015 / audio -prostorová instalace / bílý šum / 60 m2 šedého koberce
V základním režimu pracuje s celou plochou a objemem prostoru galerie SET (výstavního prostoru uvnitř sbírek Oblastní galerie v Liberci). Navazuje na řadu předcházejících site-specific instalací zaobírajících se nehmotným, často na hranicích smyslových možností se ocitajícím, vyjádřením. V tomto smyslu je výstavní prostor SET pojímán jako scéna, na níž je bezrozměrné a prázdné pojaté jako artefakt. Plocha podlahy výstavního prostoru o konkrétní rozloze je pokryta kobercem a její objem je vyplněn tzv. bílým šumem přetékajícím vně do okolí.

 

 

Plovoucí a průběžné / Bazilika Sv. Antonína Paduánského / Sokolov / 2014 / 33 m
Plovoucí a průběžné: Pokus akcentovat místo bývalého (dnes již odsvěceného) sakrálního prostoru. Projekce na stropě není filmem, je pouze užitím primárního režimu dataprojektoru, který svou „pohotovostní“ činnost ohlašuje modrou plochou. Je vlastně ve stavu permanentního hledání signálu z přehrávače, PC nebo jiného obslužného zařízení.
Bez signálu / Železný Brod / světelná projekce v rámci festivalu Seš-lost / 2 x 1 x 0,5 m
Bez signálu: Rozvádí možnost instalovat světelný obraz z projektoru bez obslužného zařízení a pracuje s ním jako se zdrojem světla, který v průběhu dne (s jeho světelnými výkyvy) téměř mizí a s večerem znovu nabývá na intenzitě.

 

Včetně vloženého obsahu / Galerie města Pardubic / 2013 / sádrokarton / 2,5 x 3 x 4,5 m
Vychází z reakce na daný prostor a poznámky Samuela Becketa k hře Čekání na Godota : „ ….hra v níž se „nic nestane“ a to celkem dvakrát “. Tedy prostor uvedený do situace, kdy běžné se stává mimořádným, a kdy tento (pro mne dramatický) stav, opět velmi snadno mizí pozornosti diváka.
> 20 000 Hz / Masarykovo náměstí / Ostrava / 2013 / pokrytí plochy ústředního ostravského náměstí signálem s frekvencí vyšší než 20 000 Hz
„Zvuková“ instalace ležící za hranicí slyšitelnosti. Instalace „intervenovala“ do veřejného prostoru náměstí T. G. M v Ostravě. Signál zajišťovaly vysílače běžně užívané k plašení kun a hlodavců. Artefaktem se v tomto případě stává blíže nedefinovatelné a těžko zjistitelné pole.

 

Bez příběhu / 2012 / Andreas Groll - Nanebevzetí Panny Marie / upravená digitální fotografie
Bez příběhu / 2012 / Giovani Battista Tiepolo - Obětování izáka / upravená digitální fotografie
Bez příběhu / 2012 / Giovani Battista Tiepolo - Triumf ctnosti a ušlechtilosti nad nevědomostí / upravená digitální fotografie
Několik pokusů dobrat se odpovědi na otázku, zda lze rezignovat na příběh i tam, kde je základem sdělení. Kladu si otázku, zda prázdná scéna barokní fresky zbavená příběhu, nesděluje tento ještě naléhavěji.

 

 

Apis Melifera / 2012 / Frýdlant / prostorová intervence prostřednictvím včely kraňské.
„Instalace“ statisíců jedinců rozptýlených v okolí mnoha kilometrů, nerespektujících jakékoli územní nároky majitelů a kýmkoliv vytyčené hranice. Neuchopitelné, amorfní a rozptýlené pole přesahující obvyklý „výstavní“ prostor.

 

Orient expres / 2007 / Galerie die Aktualität des Schönen / Liberec / 11 x 23 m
Projekce arabského ornamentu. Pohyb se nejvíce podobá velmi mírnému vlnění záclony. Instalace probíhala v naprostém tichu sklepního prostoru, v němž se galerie nacházela. Snahou bylo co možná nejvíce odhmotnit a „dematerializovat“ zadní stěnu galerie.
Axis / 2007 / Galerie die Aktualität des Schönen / Liberec / 5,5 x 6 x 6 m  
Reakce na poznámku z knihy Čas, prostor a povaha reality (Brian Greene) v níž autor z perspektivy kvantové fyziky popisuje „prostor vložený do místa“.
Osa místa / 2003 / zahrada Grabovy vily / Praha / 100 m
Vodorovná přerušovaná linie v délce sto metrů. Působením větru docházelo k rozkmitání a rozvlnění. Jednotlivé profily byly podle zvlnění terénu upevněny na velmi tenkých 40 -100 cm vysokých „stopkách“ ve vodorovné přímce. Leštěné hliníkové profily při pohybu diváka instalací mizely nebo naopak zářily podle úhlu dopadajícího světla.
Okno na minus prvou /2002 / VŠUP / Praha
Pracuje s prostorem interiéru, oknem a prostorem dvora za ním. Spodní křídla okna jsou vysazená. Předsazená hmota kvádrů (1,5 x 3 x 0,4m) je pojednána černou tabulovou barvou. Instalace vznikla pod dojmem četby Viditelné a neviditelné (M. Merleau-Pony).